Aanvragen

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door erkende hulpverlenende organisaties. Dit betreffen organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, voor jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Ook budgetbeheerbedrijven en bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen. Echter aanvragen waarvoor achter de voordeur gekeken moet worden (bijvoorbeeld inrichtingskosten, kleding etc.) mogen niet ingediend worden door budgetbeheerders/bewindvoerders omdat zij geen zicht hebben op de thuissituatie. Er is geen rechtstreeks contact tussen de belanghebbende en de stichting.

Aanvragen kunnen worden ingediend in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet of niet voldoende beschikbaar zijn. Aanvragen kunnen ook worden ingediend in samenhang met aanvragen elders.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor bijvoorbeeld woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen, levensonderhoud en kleding.

Aanvragen voor tandartskosten zijn mogelijk. Het gaat dan om hulp met een spoedeisend karakter (bijvoorbeeld pijnbestrijding of een uitgevallen vulling). In het algemeen wordt gekeken naar de goedkoopste oplossing om het probleem op te lossen. Het kan zijn dat bij ernstige pijn niet altijd een wortelkanaalbehandeling wordt vergoed, maar dat ook tot extractie kan worden overgegaan.
Om te kunnen beoordelen of een behandeling in aanmerking komt voor vergoeding door SUN moet een offerte worden aangevraagd bij een tandarts (eventuele kosten voor het opmaken van deze offerte kunnen ter vergoeding bij SUN worden aangevraagd). De offerte wordt ter beoordeling voorgelegd aan een deskundig adviseur van SUN. Na deze beoordeling ontvangt de aanvrager een reactie op de aanvraag.

Behandelingen die gericht zijn op gebitsrenovatie en/of verfraaiingen zullen worden afgewezen. Pas na akkoord door SUN kan worden overgegaan tot behandeling. Behandelingen die al zijn uitgevoerd vóór goedkeuring komen niet in aanmerking voor vergoeding.

SUN is zeer terughoudend in het verstrekken van een gift voor schulden, medische behandeling en reiskosten. Overweegt u om een aanvraag voor deze kosten in te dienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen.

Link naar

 

Toelichting op de aanvraag

Adresgegevens :
Stationsplein 1
2611 BV Delft
www.sundelft.nl (mailto: info@sundelft.nl)

De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Het kan om relatief weinig geld gaan, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs, maar ook om grotere bedragen, zoals voor woninginrichting.  Klik hier om de toelichting te bekijken.

Bel of mail bij twijfel (Zie de voorbeelden op deze site)

Heeft u twijfels of u een aanvraag wilt indienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen.

Geen beroep mogelijk

SUN Delft e.o. bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt gegeven. Hiertegen is géén beroep mogelijk.

Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter en maakt deel uit van een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Informatie en advies

SUN Delft e.o streeft ernaar de aanvragen binnen een week af te handelen en sneller als de nood erg hoog is. Belangrijk daarbij is wel dat het aanvraagformulier volledig ingevuld wordt. Bij onduidelijkheden of twijfels over een eventuele aanvraag is altijd overleg mogelijk: telefonisch en per e-mail. Ook voor advies en voor informatie over voorliggende voorzieningen, sociale wetgeving, vervolgtrajecten en andere fondsen kunt u bij SUN terecht.