Algemene Informatie

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Delft e.o. uitkomst bieden: snel en met een eenvoudige procedure.

Voor Delft en omgeving

SUN Delft e.o staat voor Stichting Urgente Noden Delft en omgeving. SUN Delft e.o. verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting is in 2008 van start gegaan.

Alleen als andere mogelijkheden ontbreken

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van professionele hulpverlenende organisaties. Een voorwaarde voor toekenning is verder dat er geen gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen.

SUN Delft e.o. geeft – uiteraard afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting, en levensonderhoud. SUN Delft e.o. is zeer terughoudend in het verstrekken van een gift voor schulden, medische behandeling en reiskosten. Overweegt u om een aanvraag voor deze kosten in te dienen dan adviseren wij u om eerst hierover telefonisch of per mail te overleggen. Het gaat altijd om incidentele bijdragen die passen in een hulpverleningstraject dat erop gericht is blijvende vooruitgang te boeken.

Alles naar de mensen in nood

SUN Delft e.o. krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen en giften. De kosten van het – kleine – SUN-bureau worden gedragen door de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp en Midden Delfland. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp.

Snel

Aanvragen worden digitaal gedaan, op een aanvraagformulier. Als een aanvraag compleet is aangeleverd wil SUN binnen één week een beslissing nemen, en sneller als de nood erg hoog is. Tegen de beslissingen is geen beroep mogelijk.

Voorlichting, bemiddeling en signalering

In het verlengde van de noodhulpverstrekking geeft SUN ook voorlichting, kan ze bemiddelen als er een beroep gedaan moet worden op een voorliggende voorziening en heeft ze een signaleringsfunctie op basis van haar ervaringen.

Anbi

SUN Delft e.o. is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
RSIN nummer: 819940732

Bestuur en organisatie

Het bestuur van SUN Delft en omgeving bestaat uit:

De heer J.W. Dieten

Gepensioneerd vakbondsbestuurder FNV, Voorzitter

De heer G.J. Rosier

Voormalig zelfstandig in de financiële sector, Penningmeester

De heer F.C. Baron van Aerssen Beyeren van Voshol

Ridder bij fonds Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht

Mevrouw E. Sintnicolaas

Projectleider fondsen&giften Kessler- Perspektief

Mevrouw I. Weijts

Coördinator ISOFA, Ondersteuning bij financiën en administratie

Mevrouw R. de Smit

Bureaumedewerker

Beleidsplan

Beleidsplan SUN Delft e.o. 2022 – 2024

Stichting Urgente Noden Delft (SUN Delft) beoogt tot algemeen nut te zijn en heeft geen winstoogmerk.

1. De Stichting heeft ten doel:

A. Het voorzien in materiële noden van personen of groepen van personen, met name daar waar niet of niet tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen. En voorts al hetgeen te doen hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
B. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen en het bieden van een coördinerend platform voor iedere (rechts)persoon die bij de dienst/hulpverlening aan de doelgroep van de stichting is betrokken.
C. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

2. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en voorziet zelf in zijn vacatures. Naast leden uit de kring van lokale overheden, vermogensfondsen, hulpverlenende instellingen en maatschappelijke organisaties, zijn er twee onafhankelijke bestuurders, te weten de voorzitter en de penningmeester.

3. Ambities

Voor de voeding van het giftenbudget worden plaatselijke- en landelijke fondsen benaderd. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het bestuur streven naar betrokkenheid van omliggende gemeenten, opdat die naast de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid hun netwerk van fondsen en particulieren aanspreken om steun te verlenen aan SUN Delft.

4. Beleid en Uitvoering

Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden is een aanvraagprocedure opgezet. Deze kan alleen door een professionele hulp- of dienstverlener worden begonnen. De afhandeling van aanvragen gebeurt onder verantwoordelijkheid en overeenkomstig de richtlijnen van het stichtingsbestuur door het bureau van de stichting. Gestreefd wordt naar snelle besluitvorming, en uitvoering, zo mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de aanvraag. De door het bureau geadviseerde beslissingen worden getoetst aan door het bestuur geformuleerd beleid. Op basis van de besluitvorming over aanvragen wordt het beleid geëvalueerd en, indien gewenst, bijgesteld.

5. Fondsenbeheer

Het beleid is erop gericht de beschikbaar gestelde middelen geheel te besteden aan honorering van aanvragen om hulpverlening. De stichting streeft ernaar een weerstandsvermogen te vormen ter grootte van 25% van de gemiddelde omvang van jaarlijks aangegane dan wel aan te gane verplichtingen.

6. Openheid en verantwoording

De stichting brengt jaarlijks verslag uit over de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en financiën, waarmee verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten alsmede de besteding van de beschikbare middelen. De stichting voldoet aan de publicatievereisten die de fiscale erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling meebrengt.

7. Privacy beleid

De behandeling van persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is aanwezig.

Op grond van de verstrekte informatie op het aanvraagformulier op onze website kunnen wij een financiële bijdrage verstrekken aan inwoners van Delft en omliggende gemeenten. Voor het uitvoeren van deze taak worden persoonsgegevens aan ons verstrekt en/of door ons verzameld. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens wordt omgegaan. Hieronder staat beschreven hoe wij dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden door SUN Delft e.o. verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon of die herleidbaar zijn naar een persoon. Vanaf het moment dat met ons contact wordt opgenomen, worden gegevens, als naam, adres, woonplaats (NAW), gezinssamenstelling, telefoonnummer, en/of e-mailadres, gedeeld. Om onze taak te kunnen uitvoeren verwerken wij deze gegevens, alsmede gegevens inzake inkomen en schulden en indien relevant ook gegevens over de gezondheid. Deze laatste gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, omdat deze extra gevoelig zijn en extra zorgvuldigheid vereisen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens om onze taak, het verstrekken van financiële bijdragen aan derden, goed te kunnen uitvoeren. Bij verwerken van persoonsgegevens gaat het om alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden gedaan, van inzien tot en met verwijderen ervan. De persoonsgegevens worden in het eigen archief en in ons programma “GIOP” bewaard. Wij gaan, conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst met de leverancier GIOP sluiten. De NAW-gegevens en de gegevens over de verleende dienst worden maximaal vijf jaar bewaard.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen voor wie een aanvraag om een financiële bijdrage bij ons is gedaan. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van personen met wie in het kader van de aanvraag direct of indirect contact is: personen in dienst van aanvragende instellingen en bewindvoerders.
Wij delen de persoonsgegevens alleen indien dit voor de verwerking van de aanvraag noodzakelijk is en indien de betrokkene bij de aanvraag daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Alleen de noodzakelijke personen: bestuursleden en de bureaumedewerker hebben toegang tot de persoonsgegevens.
De toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd.

Inzien en aanpassen van persoonsgegevens
De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens. Een verzoek daartoe kan via info@urgentenodendelft.nl of telefonisch 06-22573983 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) worden ingediend.
Binnen een maand wordt gereageerd op zo’n verzoek. Het behandelen van een verzoek is kosteloos, tenzij het excessief of duidelijk onrechtmatig is.

2-7-2018